logo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015

data ogłoszenia 10 sierpnia 2015r.
W związku realizacją projektu w ramach poddziałania 1.4
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , pt.
„Opracowanie produktu do archiwizacji wieczystej materiałów dźwiękowych”

CMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w konkursie na najem specjalistycznego sprzętu optycznego.
Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2015r.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 11 sierpnia 2015 r.

I. Zamawiający
CMC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 100 A
05-090 Sękocin Stary /poczta Raszyn/
NIP 522 010 20 76

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest najem specjalistycznego sprzętu optycznego: